Chén đường Minh Long 8cm – Jasmine Ly’s – Trắng Ngà

51,840 VNĐ

Chén cơm Minh Long 10 cm – Gourmet – Trắng Ngà

20,520 VNĐ

Chén cơm Minh Long 11.2 cm – Jasmine Ly’s – Trắng Ngà

21,600 VNĐ

Chén Minh Long oval vành 17 cm – Anh Vũ Ly’s – Trắng Ngà

55,000 VNĐ

Chén Minh Long súp 10 cm – Jasmine Ly’s – Trắng Ngà

19,440 VNĐ

Chén Minh Long thỏi Vàng 13.5 x 11 cm – Anh Vũ Ly’s – Trắng Ngà

37,800 VNĐ

Chén Minh Long vuông 10 cm – Gourmet – Trắng Ngà

28,080 VNĐ

Chén Minh Long vuông 12 cm – Jasmine Ly’s – Trắng Ngà

34,100 VNĐ

Chén Minh Long cánh hoa 10 cm – Anh Vũ Ly’s – Trắng Ngà

31,900 VNĐ

Chén Minh Long chấm 2 ngăn – Jasmine Ly’s – Trắng Ngà

23,760 VNĐ

Chén Minh Long chấm 7 cm – Jasmine Ly’s – Trắng Ngà

10,800 VNĐ

Chén Minh Long chấm 9 cm – Daisy Ly’s – Trắng Ngà

12,960 VNĐ

Chén Minh Long chấm 9 cm – Jasmine Ly’s – Trắng Ngà

11,880 VNĐ

Chén Minh Long chấm oval 9 x 6 cm – Anh Vũ Ly’s – Trắng Ngà

17,600 VNĐ

Chén Minh Long chấm vuông 7 cm – Anh Vũ Ly’s – Trắng Ngà

24,200 VNĐ