Dĩa Cạn 20cm – A8101 Hoa 2007

43,200 VNĐ

Dĩa Cạn 18cm – A7101 Hoa 2007

31,560 VNĐ

Dĩa Cạn 16cm – A6101 Hoa 2007

23,760 VNĐ

Chén Cơm Loe 11cm – A99 Hoa 2007

18,120 VNĐ

Chén Cơm 11cm – 89 Hoa 2007

18,120 VNĐ

Tô Canh 20.5cm – F84 Hoa 2007

65,520 VNĐ

Tô Canh 17.5cm – F74 Hoa 2007

46,080 VNĐ

Dĩa Sâu 20cm – B8200 Hoa 1090

49,800 VNĐ

Dĩa Sâu 18cm – B7200 Hoa 1090

36,120 VNĐ

Dĩa Sâu 16cm – B6200 Hoa 1090

27,360 VNĐ

Dĩa Cạn 16cm – B6100 Hoa 1090

27,360 VNĐ

Chén Cơm 11cm – 89 Hoa 1090

21,720 VNĐ

Tô Canh 20.5cm – F84 Hoa 1090

75,600 VNĐ

Tô Canh 17.5cm – F74 Hoa 1090

53,040 VNĐ

Tô Canh 15cm – F64 Hoa 1090

39,000 VNĐ

Dĩa Chấm 9cm – TA2103 Hoa 3006

Liên hệ đặt hàng

Chén Tương 9cm – D324 Hoa 3006

15,240 VNĐ

Dĩa Xoài 17.5cm – 113 Hoa 3006

69,120 VNĐ

Dĩa Xoài 15cm – 93 Hoa 3006

57,840 VNĐ

Dĩa Xoài 14cm – 83 Hoa 3006

44,880 VNĐ

Dĩa Cạn 20cm – B8100 Hoa 1090

49,800 VNĐ

Dĩa Cạn 18cm – B7100 Hoa 1090

36,120 VNĐ

Dĩa Sâu 23cm – A9201 Hoa 3006

58,440 VNĐ

Dĩa Sâu 20cm – A8201 Hoa 3006

41,040 VNĐ

Dĩa Sâu 18cm – A7201 Hoa 3006

30,120 VNĐ

Dĩa Sâu 16cm – A6201 Hoa 3006

22,560 VNĐ

Dĩa Cạn 27.5cm – A10101 Hoa 3006

67,920 VNĐ

Dĩa Cạn 23cm – A9101 Hoa 3006

58,440 VNĐ

Dĩa Cạn 20cm – A8101 Hoa 3006

41,040 VNĐ

Dĩa Cạn 18cm – A7101 Hoa 3006

30,120 VNĐ

Dĩa Cạn 16cm – A6101 Hoa 3006

22,560 VNĐ

Chén Cơm 11cm – 89 Hoa 3006

17,400 VNĐ

Tô Canh 17.5cm – F74 Hoa 3006

43,800 VNĐ

Tô Canh 15cm – F64 Hoa 3006

32,160 VNĐ

Dĩa Sâu 23cm – A9201 Hoa 2022

61,440 VNĐ

Dĩa Sâu 20cm – A8201 Hoa 2022

43,200 VNĐ

Dĩa Sâu 18cm – A7201 Hoa 2022

31,560 VNĐ

Dĩa Sâu 16cm – A6201 Hoa 2022

23,760 VNĐ

Dĩa Cạn 27.5cm – A10101 Hoa 2022

71,280 VNĐ

Dĩa sâu 23cm – A9101 Hoa 2022

61,440 VNĐ